15
new stories - click to show

Klaus Hoffmann

Related to

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Stříbrná puška

10.June » Kritiky.cz
Stříbrná puška z roku 1896 představuje zrovna tak perkusní dvouhlavňovou ručnici, ovšem se vzadu ležícími zámky. Plech zámků ukazuje stylizovaný list jako rytinu. Zadní zámky tohoto druhu byly prý vynalezeny roku 1834 ve Francii. Vybavena novými h...

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Medvědobijka

10.June » Kritiky.cz
Medvědobijka je předovka, stejně jako stříbrná puška. Dvouhlavňovka s perkusními zámky. Pušky s perkusním zážehem byly uvedeny po roce 1840, když se všude začala prosazovat zápalka, vynalezená roku 1818 v Anglii. Perkusní pušky vystřídaly staré fl...

Německá Ponorka se vrací na scénu!

15.May » ExtraStory.cz
Filmových, seriálových a televizních adaptací událostí 2. světové války existuje nespočetné množství. K již klasickým dílům patří i německá Ponorka (Das Boot), která se po slavném stejnojmenném celovečerním filmu z roku 1981 a seriálu z roku 1985 ...

Německá Ponorka se vrací na scénu na Epic Drama

14.May » Parabola.cz
Filmových, seriálových a televizních adaptací událostí 2. světové války existuje nespočetné množství. K již klasickým dílům patří i německá Ponorka (Das Boot), která se po slavném stejnojmenném celovečerním filmu z roku 1981 a seriálu z roku 1985 ...

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Vinnetouova stříbrná puška

26.September » Kritiky.cz
Neméně slavná jako henryovka a medvědobijka je zbraň Old Shatterhandova nejlepšího přítele, náčelníka Apačů Vinnetoua. Ten měl „dvouhlavňovou pušku, jejíž dřevěné části byly hustě pobity stříbrnými hřeby. To byla ta slavná stříbrná puška, jejíž ku...

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - V čem spočívalo tajemství henryovky?

26.September » Kritiky.cz
Tajemství henryovky spočívalo v konstrukci a toto tajemství Karel May úzkostlivě chránil. „Měl jsem henryovku s 25 kulkami v pažbě,“ zní nejstarší známá verze. Později May ve svých knihách stále hovoří o pušce s krátkou hlavní a s kulovitým uzávěr...

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Stříbrná puška

15.August » Kritiky.cz
Stříbrná puš­ka z roku 1896 před­sta­vu­je zrov­na tak per­kus­ní dvou­hlav­ňo­vou ruč­ni­ci, ovšem se vza­du leží­cí­mi zám­ky. Plech zám­ků uka­zu­je sty­li­zo­va­ný list jako ryti­nu. Zadní zám­ky toho­to dru­hu byly prý vyna­le­ze­ny... Číst d...

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Medvědobijka

15.August » Kritiky.cz
Medvědobijka je pře­dov­ka, stej­ně jako stří­br­ná puš­ka. Dvouhlavňovka s per­kus­ní­mi zám­ky. Pušky s per­kus­ním záže­hem byly uve­de­ny po roce 1840, když se všu­de zača­la pro­sa­zo­vat zápal­ka, vyna­le­ze­ná roku 1818 v Anglii. Perkusní p...

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Old Shatterhandova henryovka

5.August » Kritiky.cz
May popsal svo­ji henry­ov­ku v růz­ných vari­an­tách, aniž znal ori­gi­nál. Později, když této zna­los­ti nabyl, tvr­dil, že jeho „Henry“ nemá být zamě­ňo­ván s puš­kou stej­né­ho jmé­na. Podle nej­ra­něj­ší zná­mé ver­ze měla... Číst dál »

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Vinnetouova stříbrná puška

30.July » Kritiky.cz
Neméně slav­ná jako henry­ov­ka a med­vě­do­bij­ka je zbraň Old Shatterhandova nej­lep­ší­ho pří­te­le, náčel­ní­ka Apačů Vinnetoua. Ten měl „dvou­hlav­ňo­vou puš­ku, jejíž dře­vě­né čás­ti byly hus­tě pobi­ty stří­br­ný­mi hře­by. To byla ta... Č...

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - V čem spočívalo tajemství henryovky?

28.July » Kritiky.cz
Tajemství henry­ov­ky spo­čí­va­lo v kon­struk­ci a toto tajem­ství Karel May úzkost­li­vě chrá­nil. „Měl jsem henry­ov­ku s 25 kul­ka­mi v paž­bě,“ zní nej­star­ší zná­má ver­ze. Později May ve svých kni­hách stá­le hovo­ří o puš­ce s krát­kou hl...

Tato informační stránka o Klaus Hoffmann zobrazuje poslední internetové články, ve kterých se výraz "Klaus Hoffmann" vyskytuje. Výsledný seznam není redigován.
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes