15
new stories - click to show

Notabene

Description:

Hyde Park českých baptistů

URL:

http://notabene.granosalis.cz

Catalog:

Lifestyle → Náboženství

Publishes:

2.1 items/week

PRAVDA

10.April
SLOVO BOŽÍ Slovo Boží má moc uèinit samo to, co øíká, to na místì, kde pøebývá. Komu byla dána od Boha Boží milost a tak skrze ní slyší Boží slova, tak ty slova v nìm, to je v jeho mysli a v jeho srdci zpùsobí, víru v to slovo, víru v uskuteènìní toho slova tím slovem. Není to samozøejmì hned, protože to má svùj urèený postup. Z prvu, když èlovìk uslyší z Boží milosti Boží slova, tak se do nich...

V køesanských církvích je to tak, že evangelisty dává církvi Bùh ...

8.April
( øíká Toník... ) Když však Bùh dává kohokoli do služby církvi, dává to už od letnic vždycky zjevnì - skrze vkládání rukou pastýøù (biskupù). Aby tak nemohly vzniknout žádné pochybnosti o jeho poslání ve svìtì, o druhu služby. O moci Ducha svatého pøedaného ke službì køesanùm tímto zpùsobem. (Pøíkladù pro toto tvrzení je v Písmu opravdu dost).

Cesty Boží a výsledek - 8. kapitola ze Skutkù

6.April
1 Saul schvaloval, že Štìpána zabili. Tehdy zaèalo kruté pronásledování jeruzalémské církve; všichni kromì apoštolù se rozprchli po Judsku a Samaøsku. · 2 Zbožní muži Štìpána pochovali a velmi nad ním truchlili. · 3 Saul se však snažil církev znièit: pátral dùm od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláøe. · 4 Ti, kteøí se z Jeruzaléma rozprchli, zaèali kázat evangelium všude, kam pøišli. ...

Èiòte mi uèedníky.

27.March
..." Jdìte tedy a èiòte uèedníky ze všech národù, køtìte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a uète je zachovávat všechno, co jsem vám pøikázal ."....

Nebe jen pro nìkoho a panské

25.March
Nebe plné ….., ale to by byl hnusný název, ale ukazuje na krutou pravdu. Takový název si nebe nezaslouží. Z úcty k Pánu Ježíši jsem to zmìnil. Pro koho je nebe? Zdejší letnièní mne vyprovokovali, abych se vùbec zamyslel nad tím, zda Boží Slovo má smysl. Zda Bùh stojí na stranì utlaèovaných a chudých? A já zaèínám o tom Bohu, ve kterého vìøí letnièní nìjak pochybovat. Prožil jsem dìtství v bídì, ale v laskavém prostøedí. Moji rodièe se nikdy nehádali a celý život znali jen práci. Velkou èást s...

Jsem zmìkèilý

25.March
Je mi 49 let a uèím tìlák. Jsem hroznì zmìkèilý, asi je to tím že jsem homosexuál. Co mám dìlat abych takový nebyl? Chlap má být chlap, chci být drsný. Smìji se handicapovaným, pøitom jsem sám handicapovaný homosexualitou. Pomùže mi církev nebo vymítání k léèbì a k tomu, aby ze mì byl normální chlap?

Pár slov na rozlouèenou

22.March
Stalo se to pøed léty, kdy nebylo zvykem na veøejnosti hovoøit o Bohu. Tenkrát jsem byla ještì mladá, bibli jsem nerozumìla tolik jako dnes. Neznala jsem zpamìti verše, kterými je možno trpícího èlovìka" pohladit po duši? Je noc. Oddìlení spí a já tiše vzcházím na pokoj, kde s tìžkým infarktem namáhavì dýchá moje pacientka. Je mi jí líto. Snad nikdy pøedtím a ani potom jsem se nesetkala s pacie...

Homosexualita a zmìkèilost, pøípad Stropnický - výmìna manželek

21.March
Homosexualita a zmìkèilost, pøípad Stropnický - výmìna manželek: "Matìj Stropnický pøed kamerami vymìnil svého pøítele za pøisprostlou ženu Dnes 12:46 Jakub Štìpánek , Novinky Bývalý pøedseda Strany zelených Matìj Stropnický a jeho pøítel Daniel Krejèík se zúèastnili natáèení reality show Výmìna manželek. Bývalý politik pøivítal na zámku v Oseèanech náhradní manželku Martinu, zatímco jeho partner putoval do Jablonce, kde se stal souèástí poèetné rodiny." https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/...

Dívej se Saule!!Poslouchej!!

21.March
· 1 Veleknìz se Štìpána otázal: „Je tomu tak?“ · 2 A Štìpán zaèal mluvit: „Bratøí a otcové, vyslechnìte mne: Bùh slávy se zjevil našemu praotci Abrahamovi ještì v Mezopotámii, než se usadil v Cháranu, · 3 a øekl mu: ‚Opus svou zemi a své pøíbuzné a jdi do zemì, kterou ti ukážu.‘ · 4 A tak vyšel Abraham z Chaldejské zemì a usadil se v Cháranu. Když jeho otec zemøel, vyzval jej Bùh, aby se odtud...

Svatý Augustin — citát o dnešní dobì

19.March
Augustin je jeden z nejvýznamnìjších ranì køesanských filozofù a teologù, pøedstavitel latinské patristiky.
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes