15
new stories - click to show

ePravo.cz

Description:

ePravo.cz

URL:

http://www.epravo.cz/

Catalog:

Z domova → Právo

Publishes:

2.5 items/day

Přípustnost změn smlouvy na veřejnou zakázku z důvodu neočekávaného nárůstu cen energií

0:10
Od loňského roku jsou jednotliví účastníci trhu nuceni čelit extrémním nárůstům cen energií, se kterým jsme se v minulosti nesetkali. Mezi smluvními stranami jsou uzavřeny smlouvy na dodávky či služby, jejichž ekonomická vyrovnanost se razantním zvýšením cen energií jednoznačně posunula v neprospěch dodavatelů. Tato skutečnost je pro dodavatele o to víc zásadní a bolestivá v případě, kdy se jedná…

Právo zaměstnanců být off-line

0:10
Nejen vypuknutí koronavirové krize, ale také neustále rostoucí pokrok na poli informačních a komunikačních technologií a všeobecné rozšíření používání digitálních nástrojů v pracovním prostředí vede ke stále větší popularitě a využívání práce z domova. To na jednu stranu znamená zvýšení flexibility a autonomie při rozvrhování pracovní doby, na druhou stranu ale také nežádoucí prodlužování pracovn…

Spor mezi zaměstnancem a jej zastupujícím advokátem o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru?

26.May
Na začátku tohoto roku vyhlásil pracovněprávní senát Nejvyššího soud rozsudek ze dne 4. 1. 2022, sp. zn. 21 Cdo 3757/2020, v němž se zabýval poněkud kuriózním sporem. Z advokáta prvotně zastupujícího zaměstnance, s nimž zaměstnavatel sporně rozvázal pracovní poměr okamžitým zrušením, se totiž v dané věci stal žalovaný, který v rámci své obrany v zásadě hájil pozice zaměstnavatele. Jednalo se tak …

Právní svět není konzervativní. Inovovali jsme vždy

26.May
Kdo ustrne, toho ostatní předběhnou, říkají v rozhovoru na téma právnických inovací Vojtěch Chloupek z Bird & Bird a Vojtěch Sucharda z Arrows ETL Global. Inovace tu podle nich byly v nějaké podobě vždy. Ať už jde o překlopení komunikace do e-mailů před třiceti lety nebo rozvoj systémů na automatizaci smluv. „Oblast právních služeb musí jít neustále dopředu,“ říkají.

Mediace jako možnost řešení sporu před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví

26.May
Tématem příspěvku je „Mediace jako možnost řešení sporu před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví“ (dále také jen jako „EUIPO“). Cílem je zhodnotit mediaci jako nástroj řešení sporů před EUIPO, identifikovat pozitiva a negativa mediace v tomto typu sporů, formulovat doporučení pro optimalizaci mediace před EUIPO.

Blýskání na lepší časy? Nový přístup k uplatňování nároku na ušlý zisk

25.May
Stále relativně čerstvý nález Ústavního soudu a na něj navazující rozsudky Nejvyššího soudu mohou naznačovat, že dochází k zásadnímu obratu v přístupu české justice k problematice náhrady škody na ušlém zisku. Mění se metody výpočtu výše způsobené škody i požadavky na prokazování její existence. Dosavadní nerealisticky přísné nároky soudní praxe se zdají být překonány.

Cestovní náhrady pro rok 2022: Vyhláškové ceny elektřiny byly zvýšeny v březnu; ceny benzínu a nafty v květnu. Kdy přijde na řa

25.May
Až do loňského roku jsme byli víceméně zvyklí, že sazby cestovních náhrad jsou vždy vyhlašovány pravidelně s účinností k 1. lednu, ať už sazby zůstávají stejné nebo jsou změněny. A příslušná právní úprava a jí stanovené sazby vydržely po celý kalendářní rok. V poslední době však musí na zvyšování cen a inflaci[1] reagovat i právní úprava sazeb cestovních náhrad.

Ústavní právo s nadhledem : Nenouzový stav

25.May
Nejprve pro neprávníky připomeňme, že zákon o bezpečnosti České republiky č. 110/1998 Sb. je ústavní zákon (tedy té nejvyšší právní síly), jenž mj. autoritativně uspořádává zajištění bezpečnosti České republiky prostřednictvím regulace krizových stavů – nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. A právě nouzovému stavu se budeme věnovat v následující stručné glose.

Směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů aneb „evropské hromadné žaloby“

24.May
Ke konci roku 2020 byla Evropským parlamentem a Radou EU přijata směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů[1] („Směrnice“), jejímž cílem je posílení spotřebitele na trhu a ochrana před nezákonnými praktikami prostřednictvím poskytnutí adekvátních ochranných nástrojů.[2]

Úskalí zvláštních odměn formulovaných jako nenároková složka mzdy

24.May
Vyplácení zvláštních odměn upravených vnitřním předpisem není ve světě pracovního práva žádnou novinkou. V praxi se můžeme setkat s tím, že zaměstnavatel tyto odměny prezentuje jako tzv. nenárokovou složku mzdy. Takováto prohlášení se však jeví jako nedostatečná a jim navzdory může být s odměnou zacházeno jako se složkou nárokovou. Právě povahou některých takovýchto odměn a důsledky jejich nesprá…

Je podíl ve společnosti s ručením omezeným věcí?

24.May
Následující článek se zabývá povahou podílu ve společnosti s ručením omezeným nevtěleného do kmenového listu („podíl“) s cílem zjistit, zda může být podíl považován za věc v právním smyslu. Vymezení podílu jako předmětu práva je důležité například pro zjištění, zda na něj mohou být aplikována ustanovení OZ[1] o věcných právech.

10 otázek pro … Filipa Petráše

23.May
Mgr. Filip Petráš je partnerem v advokátní kanceláři Petráš Rezek, vystudoval právnickou fakultu MU v Brně. V advokacii působí od roku 2008 a v roce 2012 ve Zlíně založil vlastní advokátní kancelář. Z této v srpnu 2018, po spojení s JUDr. Lukášem Rezkem, vznikla advokátní kancelář Petráš Rezek, která má v současné době další pobočky v Praze, Brně, Bratislavě a Uherském Hradišti. On sám se zaměřuj…

Co je list vlastnictví, jaké obsahuje údaje a která rizika může odhalit?

23.May
Katastr nemovitostí jakožto veřejný seznam obsahuje komplexní soubor informací o nemovitých věcech. Základem evidence shodného druhu vlastnictví pro každou osobu v katastrálním území je tzv. list vlastnictví, běžně označovaný zkratkou LV. Níže se věnuji otázkám, kde získat list vlastnictví, které údaje obsahuje, a popisuji některá rizika, na které vás výpis z katastru nemovitostí může v realitní …

Milostivé léto a přihlášený (insolvenční) věřitel. Co na to insolvenční soud?

23.May
Zákonem č. 286/2021 Sb., resp. jeho části druhé článku čtvrtém, byl novelizován exekuční řád[1] v podobě tzv. milostivého léta.

Změna v odměňování zaměstnance: přechod na hodinovou sazbu

20.May
Dle § 113 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění změn a doplňků (dále také „zákoník práce“), mimo jiné platí, že mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určuje mzdovým výměrem.
© 2000-2022 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes