15
new stories - click to show

CAD.cz

Description:

CAD.cz

URL:

http://www.cad.cz/aktuality.html

Catalog:

Tech

Publishes:

11.2 items/week

Plně samostatné bezdrátové AR chytré brýle

0:58
AR brýle INMO Air, nej­no­věj­ší ino­va­ce na crowd­fun­din­go­vé plat­for­mě In­die­go­go, po­sky­tu­jí úplné hands-free spo­je­ní mezi tech­no­lo­gií a sku­teč­ným ži­vo­tem. INMO Air jsou jed­ním z prv­ních párů dnes plně do­stup­ných in­te­li­gent­ních brýlí pro roz­ší­ře­nou re­a­li­tu. Díky ne­zá­vis­lé­mu ope­rač­ní­mu sys­té­mu a ve­sta­vě­né­mu CPU mohou uži­va­te­lé za­ří­ze­ní ovlá­d...

Build the Future – ALLPLAN Global Summit 2021

0:58
Ve dnech 20. až 21. října 2021 po­řá­dá All­plan svou první vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci s ná­zvem „Build the Fu­tu­re – ALL­PLAN Glo­bal Sum­mit“. Od­bor­ní­ci z oboru se po­dě­lí o své po­znatky o nej­no­věj­ších tren­dech a o tom, kam smě­řu­je AEC. Účast­ní­ci se do­zvě­dí, co lze v rámci di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce oče­ká­vat, a pro­střed­nic­tvím pro­jek­tů zá­kaz­ní­ků z ce­lé­ho světa zí...

Nový software na mračna bodů pro macOS

27.July
Point­Cab vy­dá­vá svůj soft­ware Ori­gins pro vy­hod­no­ce­ní mra­čen bodů LiDAR v sys­té­mu macOS. Apple se stal sy­no­ny­mem pro dobrý de­sign. Není tedy divu, že Apple za­ří­ze­ní jsou mezi de­sig­né­ry a ar­chi­tek­ty velmi žá­da­ná. Avšak zejmé­na v LiDAR sek­to­ru, kde do oboru vstu­pu­je více kon­struk­té­rů, ar­chi­tek­tů a re­a­lit­ních spo­leč­nos­tí, je stále hlav­ním ope­rač­ním sy...

Umělá inteligence Konica Minolta předpovídá vznícení

27.July
Nová řada chyt­rých kamer Ko­ni­ca Mi­nol­ta do­ká­že s po­mo­cí ter­mo­vi­ze a umělé in­te­li­gen­ce upo­zor­nit na ne­bez­pe­čí vzni­ku po­žá­ru ještě před sa­mot­ným vzní­ce­ním. Rov­něž do­ve­dou od­ha­lit ne­žá­dou­cí za­hří­vá­ní stro­jů a pře­de­jít tak je­jich po­ško­ze­ní nebo zvý­šit ochra­nu ob­jek­tů i za špat­né­ho po­ča­sí. Vhod­né jsou proto pro prů­mys­lo­vé či che­mic­ké pod­ni...

Vyhledávání dat nebylo nikdy snazší

27.July
Výběr správ­ných dat, ob­sa­hu­jí­cích in­for­ma­ce o pro­duk­tu, bývá v pro­jekč­ní praxi ča­so­vě ná­roč­ným pro­ce­sem. Nový EPLAN Data Por­tal s ino­vo­va­ným uži­va­tel­ským roz­hra­ním a vy­lep­še­ný­mi vy­hle­dá­va­cí­mi al­go­ritmy však vy­hle­dá­vá­ní zjed­no­du­šu­je a zrych­lu­je více než kdy­ko­li dříve. Díky roz­ší­ře­ným pa­ra­me­t­rům pro vy­hle­dá­vá­ní rych­le na­jde­te přes­ně...

Siemens získává FORAN software pro lodní inženýrství

26.July
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 20. čer­ven­ce 2021, že po­de­psal do­ho­du se špa­něl­skou spo­leč­nos­tí SENER, nad­ná­rod­ní spo­leč­nos­tí z ob­las­ti stro­jí­ren­ství a tech­no­lo­gie, o koupi soft­wa­ru FORAN . FORAN je CAD/CAE/CAM soft­ware pro návrh, kon­struk­ci a in­že­nýr­ství pla­vi­del a lod­ních sta­veb. Celý článek...

Robotické drony z FEL ČVUT mapují historické objekty

26.July
Ko­ru­no­vač­ní sál zámku v Kro­mě­ří­ži, kos­te­ly sv. Mo­ři­ce v Olo­mou­ci, sv. Mi­ku­lá­še v Praze či grot­ta v pol­ském Gor­za­nowě, to jsou jen ně­kte­ré z pa­má­tek, je­jichž in­te­ri­é­ry v uply­nu­lých čtyřech le­tech pro­zkou­ma­ly bez­pi­lot­ní he­li­kop­té­ry s pa­lub­ní in­te­li­gen­cí ne­bo­li ro­bo­tic­ké drony. Sku­pi­na Mul­ti­ro­bo­tic­kých sys­té­mů z Fa­kul­ty elek­tro­tech­...

Implementace nového PLM systému v útvaru PSW-F ŠKODA AUTO

23.July
Vzhle­dem k tomu, že útvar PSW-F Vý­ro­ba me­ta­lur­gic­ké­ho ná­řa­dí ve svých ak­ti­vi­tách stále cílí na do­sa­že­ní ří­ze­né sprá­vy vý­rob­ních dat a dal­ších ná­vaz­ných do­ku­men­tů v celém ži­vot­ním cyklu, včet­ně sprá­vy ku­sov­ní­ku a ná­sled­né­ho změ­no­vé­ho ří­ze­ní, roz­ho­dl se za­vést nový sys­tém pro sprá­vu CAD dat tla­ko­vých li­cích forem a zá­pus­tek, který bude efek­tiv­...

ZWCAD 2022 pro rychlejší a jednodušší projektování

23.July
Spo­leč­nost ZW­SOFT před­sta­vi­la 22. čer­ven­ce 2021 rych­lej­ší a přá­tel­štěj­ší ZWCAD 2022, nej­no­věj­ší verzi svého vlaj­ko­vé­ho CAD ře­še­ní. Pro český a slo­ven­ský trh bude tato verze vy­dá­na 1. srpna 2021. Vý­vo­jo­vý tým ZWCAD se u této verze sou­stře­dil hlav­ně na to, aby pod­po­řil tvr­ze­ní... „ZWCAD je stále rych­lej­ší a rych­lej­ší". Celý článek...

Robotizace a virtuální realita v českém zemědělství

22.July
Bu­dou­cí po­si­la (nejen) české skle­ní­ko­vé pro­duk­ce se jme­nu­je BE­RA­BOT (BE – Bez­dí­nek, RA – raj­ča­ta, BOT – robot). Zod­po­věd­ně zkon­t­ro­lu­je každé rajče ve vel­ko­ploš­ných pěs­teb­ních skle­ní­cích, upo­zor­ní na po­ten­ci­o­nál­ní škůd­ce, před­po­ví skli­zeň a iden­ti­fi­ku­je ne­do­stat­ky v pra­cov­ních har­mo­no­gra­mech. Pro­za­tím je v pro­ce­su la­dě­ní, ale už brzy Č...
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes