ePravo.cz

Popis:

ePravo.cz

URL:

http://www.epravo.cz/

Katalog:

Z domova → Právo

Publikuje:

2,3 položek/den

Platí pro významné stavby územní plán?

23.února
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném od 1. 1. 2018, tj. po novelizaci zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, (dále jen „SZ“ a „novela SZ“) má za cíl zrychlit povolování staveb. Ambicí tohoto článku je p...

Podpora určená malým a středním podnikům - K pojmu podnik a pronájmu nemovitých věcí jako hospodářské činnosti

23.února
Dotace a různé formy podpory jsou mediálně i v odborných kruzích často diskutovány. Předmětný článek se zabývá vymezením definice podniku dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „Nařízení“).[1] Definičním znakem podniku je výkon hospodářské činnosti. Č...

Co není zakázáno, je dovoleno

23.února
V pracovněprávní praxi se mnohdy uplatňuje vžitý postup, že je možné zaměstnancům poskytnout jenom to, co „zákoník práce (dále ZP) umožňuje a dovoluje.“ Opak je však pravdou. Zaměstnanci a zaměstnavatelé si mohou sjednávat další práva a nároky nad rámec zákonných ustanovení. Uplatňuje se v nich zásada, „co není zakázáno, je dovoleno“, která není v ZP výslovně vyjádřena, ale je společným jmenova...

Co přináší novela zákona o cestovním ruchu?

22.února
Hlavním cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činnosti v oblasti cestovního ruchu (dále jen „Zákon o cestovním ruchu“), a další zákony, je podle důvodové zprávy zvýšení ochrany spotřebitele, přičemž návrh zákona vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu o souborných službách a s...

Je ti nevolno? Vezmi si volno. Aneb sick days.

22.února
Současná situace na trhu práce si žádá zavádění nejrůznějších nadstandardních benefitů, kterými se zaměstnavatelé snaží získat, resp. spíše udržet své zaměstnance. Jedním z takových zajímavých benefitů nad rámec zákoníku práce jsou tzv. sick days – placené zdravotní volno na vyléčení, které zaměstnanec může čerpat bez lékařského potvrzení.

Škoda způsobená zaměstnancem – náhrada nákladů na mzdu

22.února
Jak je obecně známo, zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Co je však možné zahrnout pod náhradu škody a jaké náklady spojené s odstraněním následků škodní události může zaměstnavatel vůči zaměstnanci uplatnit?

Pořádková povaha lhůty pro oznámení zaměstnance o trvání na dalším zaměstnávání neohrožuje nárok zaměstnance na náhradu mzdy za

22.února
Pokud zaměstnanec, který se domnívá, že s ním byl neplatně rozvázán pracovní poměr, neoznámí zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, a to bez zbytečného odkladu - tak, jak předpokládá ust. § 69 odst. 1 zákoníku práce, pak tato skutečnost nemá za následek zánik nároku na náhradu mzdy.

Regubliny, architekt, všetečné zastupitelstvo a stavební zákon

21.února
Nejvyšší správní soud korigoval tvořivost obcí při tvorbě územního plánu. Zastupitelstvo obce Pec pod Sněžkou přijalo územní plán, kterým chtělo co nejopatrněji chránit specifické území, na kterém se obec nachází a to i skrze inovativní IT řešení urbanistické koncepce. Některé body tohoto územního plánu byly zrušeny Krajským úřadem Královehradeckého kraje. Proti tomu se Pec pod Sněžkou samozřej...

Řízení o závazném posouzení podle daňového řádu

21.února
V § 132 a 133 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“) je obecně upravena problematika tzv. řízení o závazném posouzení, které může daňový subjekt využít v případě pochybností o daňových důsledcích plynoucích pro něho z daňových skutečností. Konkrétní případy, kdy lze takto postupovat jsou pak stanoveny v jednotlivých zákonech upravujících příslušné daně.

Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce za r. 2017 - část 4.

21.února
Čtvrtou částí pokračuje přehled nejzajímavějších nebo nejpřínosnějších rozhodnutí vrcholných soudních instancí z oblasti pracovního práva za loňský rok.

GDPR a osobní údaje předávané mobilními operátory bankám

20.února
Jedná se o relativně nový nástroj kreditního hodnocení, který funguje v celé řadě jurisdikcí a je založen na principu spolupráce všech hlavních telekomunikačních operátorů a bank. Oficiálně slouží jako pomocné měřítko zejména u mladších žadatelů o úvěry, kde banky nemají k dispozici dostatečnou úvěrovou historii. Operátor má díky své činnosti údaje o platební morálce faktur za telekomunikační s...

Evidence skutečných majitelů – aktuální otázky

20.února
Dne 1. 1. 2018 nabyly účinnosti poslední části zákona č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "AML Zákon"), a další související zákony (dále jen "AML Novela"). AML Novela provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz...

Zaměstnavatel provádí srážky ze mzdy – Závěrečné poznámky a nedávné judikaturní a legislativní novinky - 4. díl

20.února
V předchozích pojednáních jsme si přiblížili valorizaci nezabavitelného minima pro rok 2018 a postupy při, zvláště exekučních, srážkách ze mzdy. Tentokrát naposledy, a to k některým specifickým otázkám: Jak postupovat při pracovní neschopnosti povinného zaměstnance přesahující 14 dnů.

O pronajímatelích a lidech

20.února
Spory mezi pronajímateli bytu a jejich nájemci patří mezi běžné záležitosti, jež řeší právníci zabývající se občanským právem. Problém přitom může vzniknout jak ze strany pronajímatele, tak ze strany nájemce. V tomto článku bych se chtěla zabývat několika spornými otázkami, se kterými jsme se setkali v rámci naší praxe, přičemž meritum věci vždy úzce souvisí s ukončením nájemního vztahu, respek...

Týden v české justici 12.2.-18.2.2018

19.února
Kdybych měl říct jeden jediný důvod, proč skupina epravo.cz existuje, je to určitě touha šetřit vám čas. Abyste ho mohli využít pro něco příjemnějšího než hledáním aktuálních informací v mnoha desítkách zdrojů. Protože čas na věci, na kterých opravdu záleží, je to nejcennější, co v životě máme.
© 2000-2018 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes