ePravo.cz

Popis:

ePravo.cz

URL:

http://www.epravo.cz/

Katalog:

Z domova → Právo

Publikuje:

11,2 položek/týden

Vážné provozní důvody jako překážka flexibilním úpravám pracovní doby?

1:31
Sladění pracovního a rodinného života, nebo také tzv. work-life balance, je dlouhodobým problémem pracovněprávních vztahů, a tedy logicky i trendem na poli pracovněprávní úpravy. V rámci pracovněprávního vztahu žádají zaměstnanci či naopak pokrokoví zaměstnavatelé nabízejí větší flexibilitu, jak co se forem zaměstnávání týče, tak co do pracovních podmínek. Na českém pracovním trhu tak můžeme na...

Významné změny v právní úpravě soudních sporů

1:31
Poslanecká sněmovna zvolená v roce 2013 stihla ještě před skončením svého mandátu projednat několik novel procesních předpisů, které se významným způsobem dotýkají dosavadní podoby některých aspektů civilního řízení; tyto novely byly uveřejněny ve Sbírce zákonů pod č. 291/2017 Sb. a č. 296/2017 Sb. V následujícím textu upozorníme na ty nejdůležitější změny, které by neměly ujít pozornosti nejen...

Neplatnost rozhodnutí statutárních a kontrolních orgánů obchodní korporace

1:31
Soudní přezkum rozhodnutí statutárních a kontrolních orgánů obchodních korporací není v praxi zdaleka tak častý jako přezkum rozhodnutí orgánu nejvyššího. Do přijetí zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), byla možnost vyslovení neplatnosti rozhodnutí těchto orgánů dokonce dovozována pouze judikaturou bez podkladu v textu zákona.[1] I nyní, přes poměrně jednoznačné zně...

Souhrn významných legislativních událostí 13.11.2017 – 19.11.2017

20.listopadu
Ústavní soud (ÚS) zamítl návrh společnosti Bourke Trust na zrušení části insolvenčního zákona. Jednotlivý věřitel tak nadále nemůže odporovat právním úkonům dlužníka. Pravomoc podat odpůrčí žalobu má jen insolvenční správce. "Ústavní soud neshledal, že by daná právní úprava v praxi selhávala, jde-li o efektivní ochranu subjektivních práv věřitelů," uvedl v odůvodnění soudce zpravodaj Jan Filip.

Prohlídka místa plnění ve světle ZZVZ

20.listopadu
Institut prohlídky místa plnění ve smyslu ustanovení § 97 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) slouží k seznámení se dodavatelů s místem budoucího plnění veřejné zakázky. Ve vztahu k tomuto institutu je třeba mít na zřeteli zejména dva aspekty. Na straně zadavatele dochází při umožnění prohlídky místa plnění k naplnění jednoho z asp...

Efektivní compliance program menších subjektů

16.listopadu
Compliance program představuje pro právnickou osobu zásadní nástroj ochrany před trestní odpovědností. Přesto jeho zavedení nepovažují zejména menší subjekty za nutné. Mnohdy se totiž domnívají, že compliance program se týká pouze velkých korporací a že jde o složitou a nákladnou záležitost, jejíž praktický přínos je velmi omezený. Tato představa je mylná.

Vypořádání spoluvlastnictví

16.listopadu
Spoluvlastnictví představuje stav, kdy k určité věci náleží vlastnické právo více osobám, a tyto pak věc spravují a rozhodují o nakládání s ní společně. Míra účasti jednotlivých spoluvlastníků přitom záleží na velikosti jejich spoluvlastnického podílu.

Biometrické GDPR montérky

16.listopadu
Blíží se nám pomalu konec roku a s ním i další legislativní novinka, která je cílem reklam po celém internetu. Jedná se samozřejmě o implementaci GDPR, kdy se objevily desítky subjektů, které oprávněně varují a dávají zaručené tipy. Anebo ne?

Stavební zákon 2018: Napadání územních plánů

15.listopadu
Rozsáhlá novela stavebního zákona a souvisejících předpisů účinná od 1. ledna 2018 se dotkne m.j. také podmínek pro napadání územních plánů obcí jako jedné z cest pro prosazení jejich změny. Základními změnami jsou především zkrácení obecné lhůty pro napadení opatření obecné povahy a dále zavedení institutu zkráceného postupu při pořizování změny územního plánu.

Smíme znát platy a odměny úředníků? Co nyní vlastně (ne)řekl Ústavní soud

15.listopadu
Tak si představte, paní Mullerová, že už nesmíme znát ani platy a odměny úředníků, posteskl si občanský pasivista Josef Švejk. Mullerová jen spráskla ruce, ale vždyť to přece onehdá šlo – kamarádka, která i když je už na penzi, ale přesto volí Piráty, má internet v mobilu a vůbec myslí pokrokově, si žádala dle toho zákona 106/1999 Sb. o informace „o sto šest“. Celé dny se tím bavila, co teď chu...

K některým aspektům zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

14.listopadu
Právní úprava zrušení a vypořádání spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku je sice podrobnější než úprava předchozí, ze které v mnohém vychází, zároveň však opět ponechává značný prostor, který musí být vyplněn jejím výkladem. Vzhledem k tomu, že soudní rozhodnutí o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví je rozhodnutím konstitutivním, takže se při jeho vydání aplikuje nový občanský zákoník b...

Právnická osoba statutárním ředitelem akciové společnosti

14.listopadu
Tento příspěvek si klade za cíl analyzovat možnost působení právnických osob v orgánech kapitálových obchodních společností, a to zejména v jejich statutárních orgánech. Dále bude srovnána tato možnost mezi jednotlivými formami kapitálových obchodních společností, jakož i mezi jejich jednotlivými orgány.

Když se o okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem řekne A, tak také B: Jak řešit neuvážené (neplatné) jednání

14.listopadu
Autor Petr Kolman 27. 10. 2017 naznačil, že zaměstnavatel se může dopustit neuváženého okamžitého zrušení pracovního poměru,[1] což je zajisté pravda, nezdá se mi však, že jde v praxi o častou situaci, jak uvádí.

Souhrn významných legislativních událostí 6.11.2017 – 12.11.2017

13.listopadu
Vláda schválila návrh novely zákona o cestovním ruchu. ČTK o tom informovala Veronika Vároši, mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které návrh předložilo. Důvodem zavedení novely je povinnost České republiky zavést do práva některé směrnice Evropské unie. Mění se jí zákon z roku 1999 o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Podle MMR je hl...

Mezera v zákonné úpravě prostředků obrany dodavatele proti postupům zadavatele, který postupuje oprávněně mimo zadávací řízení

13.listopadu
Dne 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon regulující proces zadávání veřejných zakázek, pochopitelně mluvím o zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jako „ZZVZ“). Není snad nadsázkou tvrdit, že většina legislativních změn takového rozsahu se neobejde bez much a nedostatků, které dále urovná rozhodovací praxe, případně zásah zákonodárce ve formě drobných novel. Na j...
© 2000-2017 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes